Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015–2019

W połowie grudnia 2019 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował bardzo ciekawy raport dotyczący rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Publikacja prezentuje wyniki badań z lat 2015–2019 z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, administracji publicznej, gospodarstwach domowych i przez osoby indywidualne.

Publikacja dostępna na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne /nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/  ISSN 1898-7583

Społeczeństwo informacyjne w Polsce

Raport zawiera bardzo wiele danych i zachęcamy do jego szczegółowej analizy. W tym komunikacie chcielibyśmy zwrócić uwagę jedynie na kilka interesujących informacji.

Zgodnie z raportem, w  2018 r. w sektorze ICT (firmy zajmujące się produkcją urządzeń komunikacyjnych i informatycznych oraz usługami im towarzyszącymi) działało 2348 firm zatrudniających 10 osób lub więcej, spośród których 89,9% świadczyło usługi ICT. Blisko trzy czwarte przedsiębiorstw zajmujących się usługami ICT stanowiły firmy oferujące usługi informatyczne. Liczba osób pracujących w sektorze ICT wyniosła 250,1 tys. z czego osiem na dziesięć osób pracowało w usługach ICT.

Wartość przychodów netto ze sprzedaży w sektorze ICT w 2018 r. wyniosła 158 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 5,2%. Największy wkład w generowanie przychodów sektora ICT mają usługi (w szczególności usługi informatyczne); ich udział w przychodach całego sektora ICT stanowił 79,8%. W 2018 r. firmy zajmujące się produkcją wyrobów ICT ponad trzy czwarte swoich przychodów uzyskiwały ze sprzedaży na eksport, podczas gdy przedsiębiorstwa oferujące usługi ICT – jedną piątą. W usługach największy udział w przychodach ze sprzedaży na eksport miały przedsiębiorstwa świadczące usługi informatyczne – 41,8%.

W latach 2015–2018 odnotowano wyraźny wzrost nakładów poniesionych na działalność badawczą i rozwojową w sektorze ICT. W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim udział nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw świadczących usługi ICT wzrósł o 5,9%. W analizowanym okresie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora ICT wykazywały się większą innowacyjnością na tle przedsiębiorstw stanowiących całą gospodarkę. W latach 2016–2018 więcej niż jedna trzecia przedsiębiorstw sektora ICT wprowadziła innowacje do swojej firmy, podczas gdy wskaźnik dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 21,9%. W 2018  r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła wartość eksportu oraz importu wyrobów ICT (odpowiednio o 12,2% i 19,7%).

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w latach 2015-2019.

Leave a Reply