Chmura obliczeniowa

Po wielu próbach, mniej lub bardziej trafnych, zdefiniowania pojęcia chmury obliczeniowej, głównie w technologicznej literaturze przedmiotu, chmura doczekała się swojej legalnej definicji w akcie prawnym. Zgodnie z art. 4 pkt 19 dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej jest nią:

„Usługa cyfrowa umożliwiającą dostęp do skalowalnego i elastycznego zbioru zasobów obliczeniowych do wspólnego wykorzystywania”.

Dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która w załączniku nr 2 do ustawy również posługuje się analogiczną definicją o treści:

„Usługa umożliwiającą dostęp do skalowalnego i elastycznego zbioru zasobów obliczeniowych do wspólnego wykorzystywania przez wielu użytkowników”

Zgodzić się jednak możemy, że obie definicje te nie jest zbyt czytelne dla niewprawionego oka i laikowi niewiele mówi o istocie tego pojęcia. 

Chmura obliczeniowa – inne definicje

Odrębną definicję chmury zawierają także komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, w którym to komunikacje posługując się publikacją National Institute of Standards and Technology, zdefiniowano chmurę w następujący sposób:

„Pula współdzielonych, dostępnych „na żądanie” przez sieci teleinformatyczne, konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji, usług), które mogą być dynamicznie dostarczane lub zwalniane przy minimalnych nakładach pracy zarządczej i minimalnym udziale ich dostawcy.”

Bazując na wyżej wymienionych definicjach możemy wskazać, że główne cechy chmury obliczeniowej to:

  • skalowalność rozumiana jako zdolność do utrzymania wydajności przy zwiększaniu obciążenia poprzez wzrost liczby elementów składowych, tj. rozbudowywanie w miarę zapotrzebowania na zasoby,
  • dostępność na żądanie,
  • dostępność przez sieć teleinformatyczną,
  • współdzielenie zasobów dla wielu użytkowników.

Chmura obliczeniowa ma za przedmiot usługę przechowywania i przetwarzania danych przez sieć teleinformatyczną w zasobach obliczeniowych, np. serwerach innych podmiotów. Chmura zapewnia nam więc dostęp do danych w zasadzie na każdym komputerze podłączonym do sieci internetowej. Przedmiotem usługi w chmurze może być udostępnianie sieci, serwerów, hosting aplikacji i usług. Istotną cechą jest to, że cloud computing obejmuje usługi informatyczne o charakterze skalowalnym, tj. dostosowanym do potrzeb użytkownika. Użytkownik korzysta w sposób elastyczny, tj. niezależnie od swojej lokalizacji np. z oprogramowania, bez jego instalacji, wyłącznie przez sieć internetową, a co ciekawe, często nie ma w ogóle wiedzy gdzie jego dane fizycznie są przechowywane.

Chmura umożliwia więc korzystanie przez sieć z oprogramowania lub instrastruktury informatycznej innych podmiotów, dzięki czemu nie musimy ponosić wysokich wydatków na ich zakup.

chmura obliczeniowa

Leave a Reply