Rodzaje chmur obliczeniowych

O rodzaju chmury decydować może nie tylko przedmiot usługi (np. oprogramowanie lub infrastruktura) ale także skala usługi. Zasięg chmury może mieć charakter powszechny lub też może być ograniczony do określonej grupy użytkowników. Rodzaje chmur obliczeniowych przedstawiamy poniżej.

Rodzaje chmur obliczeniowych

Chmura publiczna (ang. public cloud) –  dostęp do wysoko skalowalnych zasobów ma charakter publiczny, powszechnie dostępny, tj. każdy może korzystać z chmury o ile zawrze umowę z dostawcą chmury. Brak jest tu jest ograniczeń z uwagi np. na przynależność do określonego podmiotu jakim jest np. spółka będąca pracodawcą. Nazywana także chmurą zewnętrzną.

Chmura prywatna (ang. private cloud) – dostęp do zasobów jest ograniczony do użytkowników określonej organizacji, w szczególności np. przedsiębiorstwa; inaczej niż w przypadku chmury publicznej, nie każdy może korzystać z takiej chmury, jest ona dedykowana dla określonego kręgu osób. Nazywana także chmurą wewnętrzną lub korporacyjną. Jest najbardziej kosztownym środowiskiem ale z drugiej strony zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z chmurze.

Chmura hybrydowa (ang. hrybrid cloud) – stanowi połączenie chmury prywatnej i publicznej, które są ze sobą zintegrowane, a aplikacje i dane mogą być dowolnie przenoszone pomiędzy każdym z tych środowisk. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że chmura hybrydowa łączy w sobie najlepsze cechy chmury prywatnej i publicznej. Przykładowo chmura publiczna wykorzystana może być do zadań, które nie wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji, a chmura prywatna z kolei do zadań o charakterze krytycznym dla danej organizacji.

Chmura społeczności (ang. community cloud) – jest to rodzaj chmury prywatnej, dostęp do zasobów ograniczony jest do określonego kręgu użytkowników, z reguły kilku organizacji o wspólnych celach lub cechach, takich jak np. wymagania co do bezpieczeństwa, względy polityczne; model ten zastosowanie może znaleźć w administracji rządowej, spółkach należących do tej samej grupy kapitałowej.

O wyborze konkretnego modelu decydują przede wszystkim koszty, rzeczywiste potrzeby czy też względy bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze. W praktyce chmura prywatna stanowi najbardziej kosztowny rodzaj chmury, z którego korzystają duże organizacje, ale w zamian za to zapewnia wysoki poziom ochrony informacji.

rodzaje chmur obliczeniowych

Leave a Reply