Forma zawierania umów IP

Forma zawierania umów

Fundacja Startup Poland wysłała do resortu kultury propozycję nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przewidującą możliwość zawierania umów o przenoszenie praw autorskich w formie dokumentowej, a nie jak dotychczas – w formie pisemnej.  

Praktyka zawierania umów w sektorze IT jest taka, że zawiera się je zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platform do zawierania umów. Często efektem świadczonych usług są utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Prawa do tych utworów nie zawsze są skutecznie przeniesione na rzecz klienta właśnie z uwagi na sposób zawierania umów. 

Przyjrzyjmy się przepisom. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pisemna polega na złożeniu własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy potrzebna jest wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli. Każdy z tych dokumentów ma być podpisany przez jedną ze stron (w praktyce jednobrzmiących dokumentów umowy podpisanych przez obie strony) lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany (np. podpisany dokument z ofertą i podpisany dokument z jej przyjęciem). 

Wydaje się, że nic prostszego. Jednakże specyfika branży informatycznej, uwypuklona warunkami związanymi ze stanem epidemii powoduje, że strony rzadko mogą spotkać się, by podpisać dokumenty. Większość informatyków pracuje zdalnie. Dotyczy to także osób reprezentujących firmy z branży IT. Często w związku z tym mieszkają i pracują oni w innych krajach niż ich kontrahenci. Ponadto w wielu krajach, np. w USA, czy Wielkiej Brytanii forma pisemna nie jest wymagana do przeniesienia praw autorskich. 

Alternatywą dla formy pisemnej może być forma elektroniczna. Zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego, forma elektroniczna jest równoważna formie pisemnej. Oznacza to, że umowa o przeniesienie praw autorskich może być zawarta także w tej formie. Jest to jednak tylko pozornie prostsze rozwiązanie. Zachowanie formy elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia woli obu stron. Tak więc albo dokumentu zawierającego treść umowy, albo zarówno oferty, jak i oświadczenia o jej przyjęciu. To znaczy, że oba podmioty muszą takim podpisem dysponować i skorzystać dodatkowo z usług platformy do pospisywania dokumentów. 

Dlatego propozycja Fundacji przewiduje wymóg formy dokumentowej – złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu (nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią), w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Klasycznym przykładem zachowania formy dokumentowej jest wymiana e-maili ewentualnie z dodatkowymi z załącznikami np. w formacie pdf czy skanów dokumentów. 

Środowisko prawnicze jest przychylne takiemu rozwiązaniu. Zwraca uwagę w szczególności na jego praktyczność. Warto więc obserwować, jak do projektu zmian odniesie się rząd. 

Leave a Reply