Ograniczenia własności intelektualnej

Ograniczenie własności intelektualnej

W odpowiedzi na zachodnie sankcje Rosja podjęła działania mające na celu ograniczenia autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Kwestia dotyczy praw przysługujących zagranicznym podmiotom na terytorium Federacji. Celem tego jest pozbawienie ochrony prawnej zagranicznych podmiotów.

Prawo własności intelektualnej

Znowelizowano dekret „O zatwierdzeniu metodologii ustalania wysokości odszkodowania wypłacanego uprawnionemu z patentu w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego bez jego zgody oraz trybu wypłacania tego odszkodowania” (Zbiór Ustaw Federacji Rosyjskiej, 2021, nr 43, art. 7265). Nowe brzmienie jest następujące. „W stosunku do posiadaczy patentów związanych z obcymi państwami, którzy dopuszczają się nieprzyjaznych działań przeciwko rosyjskim podmiotom prawnym i osobom fizycznym (w tym, jeśli tacy posiadacze patentów mają obywatelstwo tych państw, ich miejscem rejestracji, miejscem prowadzenia przedsądowej działalności gospodarczej lub miejscem uzyskiwania przez nich przedsądowego zysku z takiej działalności są te państwa), kwota odszkodowania wynosi 0 procent rzeczywistego dochodu osoby, która: skorzystała z prawa do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego bez zgody uprawnionego z patentu, z produkcji i sprzedaży towarów, wykonywania pracy oraz świadczenia usług, do których produkcji, wykonywania i świadczenia wykorzystano odpowiedni wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy”.

Za państwa nieprzyjazne uznano min.: państwa Unii Europejskiej, USA, Wielką Brytanię, Japonię i Ukrainę.

Wizerunek Świnki Peppy kopiowany bez zgody

Ograniczono zakres stosowania dekretu. Odnosi się bowiem do licencji przymusowych przewidzianych w nagłych przypadkach i związanych z bezpieczeństwem narodowym, życiem czy zdrowiem obywateli. Okazało się jednak, że zastosowanie przepisów dekretu może być znacznie szersze. W dniu 13 marca 2022 r. sąd w Kirowie oddalił pozew złożony przez firmę Entertainment One. Firma ta jest właścicielem praw autorskich do serialu o Śwince Peppie. Pozew złożono przeciw rosyjskiemu przedsiębiorcy, który zaczął bez licencji kopiować wizerunek Świnki Peppy. Podstawę orzeczenia stanowił właśnie wspomniany dekret.

Warto wspomnieć, że niezależnie prawa do znaków towarowych naruszane są w Rosji także w inny sposób. Pasożytując na renomie znanych marek, do rosyjskiego urzędu patentowego zgłaszane są logotypy przypominające zachodnie odpowiedniki. Warto wspomnieć o sławnej już próba naśladownictwa logo McDonald’s, a także IKEA. Przysługuje tym samym prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec rejestracji, w czym pomóc mogą rosyjscy prawnicy. Jednak skuteczność takich sprzeciwów w świetle aktualnych trendów w stosowaniu prawa własności intelektualnej w Rosji, staje pod znakiem zapytania.

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższą publikacją.

Leave a Reply