DSA – procedura notice & action

notice & action

Przegłosowany siódmego lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA), wyróżnia kategorię dostawców usług hostingu. Tym samym przewiduje dla nich obowiązki związane z procedurą zgłaszania oraz usuwania nielegalnych treści („notice & action”).

Dostawcy hostingu stanowią kwalifikowaną postać dostawców usług pośrednich. Zgodnie z art. 2 lit. f DSA, usługa hostingu polega na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie. Dostawca hostingu nie rozpowszechnia przy tym przekazanych informacji. To odróżnia go od kategorii platform internetowych (dlatego też komunikatory internetowe, poczta elektroniczna są hostingodawcami, a nie platformami). Oprócz obowiązków dotyczących wszystkich dostawców usług pośrednich, DSA wyróżnia dodatkowe powinności, jakie będą ciążyć na dostawcach hostingu. Skoro są nimi również platformy internetowe, obowiązki nałożone na hostingodawców dotyczyć będą także takich platform.

Procedura „notice & action” – zgłoszenie

Obowiązki nałożone na hostingodawców wiążą się z procedurą „notice & action”. Użytkownicy usługi oraz inne osoby będą mogły zgłaszać drogą elektroniczna treści, które uznają za nielegalne. Co do zasady odbywać się to powinno np. poprzez dedykowany formularz, który umożliwi uzasadnienie zgłoszenia, wskazanie danych zgłaszającego i oznaczenie adresu elektronicznego lokalizacji informacji. Dostawca powinien niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia oraz powiadomić o swojej decyzji w odniesieniu do informacji. Decyzje te mogą polegać na, np.: usunięciu treści, uniemożliwieniu dostępu do nich, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi, zawieszeniu lub usunięciu kont użytkowników, względnie odmowę usunięcia danych itd. Jeśli dostawca nie zareaguje na zgłoszenie, ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez osobę trzecią informacje. Podkreślić trzeba, że dostawca ma obowiązek usunąć treści nielegalne – tj. naruszające przepisy prawa unijnego lub krajowego, a nie z innych względów szkodliwe.

Powiadomienie o decyzji

Jeśli dostawca zdecyduje się usunąć treść czy uniemożliwić dostęp do niej, powinien powiadomić o swojej decyzji i jej uzasadnieniu osobę, która treść umieściła. Przytoczone powinno zawierać wymienione w DSA elementy – m.in. wskazać przepisy lub warunki korzystania z usługi, które opublikowana informacja narusza. Powiadomienie powinno być tak skonstruowane, by jego odbiorca miał możliwość odwołania się od decyzji. Nie jest jasne czy w przypadku, gdy okaże się, że reakcja dostawcy była nieprawidłowa, ponieważ treści nie były bezprawne, dostawca ponosi odpowiedzialność względem odbiorcy chociażby za usunięcie danych. W każdym razie, w przypadku hostingodawców nie będących jednocześnie platformami internetowymi, odwołanie wiąże się  z wejściem na drogę sądowa lub pozasądową. Nie ma obowiązku przeprowadzenia wewnętrznego postępowania odwoławczego. Ponadto zanonimizowane decyzje z uzasadnieniami publikowane będą w ogólnodostępnej bazie Komisji Europejskiej.

Zapraszamy, aby przeczytać nasze poprzednie artykuły dotyczące tego tematu. Są one dostępne pod następującymi adresami:

https://chmuraprawna.pl/2022/07/13/akt-o-uslugach-cyfrowych/

https://chmuraprawna.pl/2022/07/21/dsa-wyroznia-kilka-kategorii-dostawcow-uslug-posrednich/

Źródła:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN

https://traple.pl/wp-content/uploads/2021/03/AKT_O_USLUGACH_CYFROWYCH_KOMPENDIUM.pdf?utm_source=Publication&utm_medium=LinkedIn&utm_campaign=KOMPENDIUM

Czy wiesz, że…

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI – partner merytoryczny portalu, konsekwentnie rozwija  swój dział IT i dlatego chętnie odpowie na wszelkie pytania czytelników chmury prawnej, nie tylko z obszaru problemów prawnych w chmurze.

W tej sytuacji redaktorom chmury prawnej nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do zadawania pytań.

Leave a Reply